പുതിയ തൊഴിൽ നിയമം പ്രഖ്യാപിച്ച് യു.എ.ഇ

അബുദാബി: യു.എ.ഇയിൽ പുതിയ തൊഴിൽ നിയമം അടുത്ത വർഷം ഫെബ്രുവരി മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന് ഹ്യൂമൻ റിസോർസ് ആന്റ് എമിറേറ്റൈസേഷൻ (Mohre) മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന പത്രസമ്മേളനത്തിലാണ് മന്ത്രാലയം തൊഴിലിലെ ബന്ധങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള 2021 - ലെ ഫെഡറൽ ഡിക്രി (Federal Decree law) നിയമം നമ്പർ 33 -നെക്കുറിച്ച് വിശദമാക്കിയത്.

ഫ്ളക്സിബിൾ വർക്ക്, പാർട്ട് ടൈം, ഫ്രീലാൻസ്, ദീർഘ നേരമുള്ള ജോലി സമയം എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ തൊഴിൽ വിഭാഗങ്ങൾ പുതിയ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഈ പുതിയ നിയമം നടപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ പുരോഗതിയെയും കോവിഡിന്റെ ഫലമായി വിപണിയിൽ ഉണ്ടായ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുകയാണ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.