പാത്തുമ്മേയ് നിര്യാതയായി

കുണ്ടായിത്തോട്: മമ്മുക്കോയ എന്നിവരുടെ ഭാര്യ പാത്തുമ്മേയ് (62) നിര്യാതയായി.

മക്കൾ: മോഹസിൻ, ഹർഷാദ്, നസീമ, റഹീന. മരുമക്കൾ: അസീസ്, ഗഫൂർ, ഖുസ്‌ന, സജ്‌ന.